Lejebetingelser

Når vi udlejer vores materiel er det fordi det skal bruges. Vi ved også at ting kan ske når vi ikke kan holde øje med det hele tiden.
Vi beder vores kunder om, at behandle de lejede genstande med fornuft og respekt. Samt overholde de forpligtigelser der er indgået ved lejemålets start.

Lejebetingelser pr. 1 januar 2016

Generelle betingelser

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, er det nedenstående lejebetingelser der er grundlag for et hvert lejemål, der aftales med SBO teltudlejning. Den der rekvirerer ydelsen betegnes i følgende for lejer og SBO Teltudlejning, som udlejer

Lejeperiode

Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser for én dag. Telte og fadølsanlæg er dog minimum tre dage. Hvis lejer ikke kan aflevere det lejede rettidigt retur, tilskrives ekstra leje på 10 % af faktura beløbet pr. påbegyndt dag.

Eventuelle ændringer

En lejeaftale kan reguleres indtil 7 dage før levering.

Afbestilling

Ved afbestilling af lejeaftale 14 dage før levering eller afhentningsdato betales halv leje. Ved afbestilling 7 dage eller mindre før levering eller afhentningsdato betales hele lejebeløbet.

Levering & transport

Udlejer tager forbehold for fastsættelse af transport omkostninger. Ved bærevej over 10 meter fra bilen og/eller opbæring på etage eller i kælder beregnes særligt tillæg. Hvis ikke andet er aftalt, er lejer behjælpelig med aflæsning og læsning af det lejede materiel på brugsadressen. Såfremt lejer selv forestår transport, skal dette foregå i en lukket bil eller rengjort og lukket cargo trailer således, at transporten af det lejede materiel kan foregå under betryggende forhold. For eventuelle transportskader i forbindelse hermed, hæfter lejer for.

Forsinkelse

I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, brand, statslige indgreb eller anden force majeure, som forhindrer, eller i væsentlig grad vanskeliggør levering af materiellet, udsættes levering af materiellet, så længe den pågældende tilstand varer. Hvis en levering forsinkes eller forhindres på grund af nævnte forhold, er lejer berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig for lejer. Udlejer er uden ansvar for lejer eller andre.

Opklæbning mv.

Der må ikke monteres skilte med tape, klistermærker eller males m.v. på teltduge, stænger, borde, stole, bænke, eller andet tilhørende udlejer. Der må ikke anvendes fyrværkeri og andet konfetti relateret genstande i eller op af teltet. Ved overtrædelse hæfter lejer for rengøring eller evt. erstatning af teltduge og andet lejede materiale.

Grill og anden åben ild

Der må ikke grilles, tilberedes osende mad eller anvendes fyrværkeri i eller i nærheden af telt eller oppustelige forlystelser. Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet. Fakler og olielamper må ikke anvendes inde i teltet. Overtrædelse af dette vil medføre et tillæg til rengøring eller reparation.

Borde & stole

Borde og stole må ikke udsættes for fugt og regn, og skal derfor altid opbevares indendørs, eller i teltet. Ved brug af farveafsmittende duge, skal der altid lægges plastik imellem. Det må ikke bruges tape, tegnstifter eller lignende til at fastsætte dugen. Fyrfadslys må ikke sættes direkte på bordene. Borde og stole skal være rengjort, og være samlet sammen, ved aftalt afhentningstidspunkt.

Slush ice maskiner

Ved udlevering af Slush ice maskiner, bliver der udleveret en vejledning, denne skal følges. Det er muligt at anvende spiritus sammen med koncentrat, udlejer har drinksopskrifter til udlevering. Der må IKKE komme Pernod i slush ice maskinerne.

Popcornmaskine & baconsnack

Ved udlevering af popcornmaskine eller baconsnack varmeskab, bliver der udleveret en vejledning, denne skal følges.

Specielt for telte

Telte

Prisen på telt er inkluderet opsætning og nedtagning. Teltene bliver leveret med vinduer til 50 % af siderne og halvdelen uden, hvis ikke andet er aftalt. I tilfælde af orkan, storm eller anden force majeure, som forhindre opstillingen af teltet, udsættes opstillingen, så længe tilstanden varer. Udlejer er uden ansvar for eventuel opstået forsinkelse som følge heraf. Udlejer er ligeledes ikke ansvarlig for uvejr, vind eller temperatur. Ved leje om vinteren, hvor der eventuelt ligger sne skal der være ryddet på grunden, hvor partyteltet skal stå. Lejer er ansvarlig for tilsyn med tagdue ved snevejr. Hvis der skal bruges betonklodser, som led af stormsikring bliver der faktureret særskilt leje og transport for disse. Når teltet ikke bruges skal alle sideduge altid være påsat og teltet tillukket. Lejer fører i lejeperioden tilsyn med teltet. Lejer skal kontakte udlejer hvis der er løse barduner eller lign.

Opsætning, nedtagning og gulve

Jordbunden skal være af en sådan beskaffenhed, at teltpløkke kan isættes forsvarligt. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis teltpløkker rammer kabler eller rør som ligger skjult i jorden. Arealet skal være plant og evt. græs må ikke være nyslået. Der skal være ryddet for evt. legetøj med mere. Ved eventuel opklodsning af gulv bliver der beregnet ekstra timeløn + materialeforbrug. Lejer tømmer teltet for alle private effekter samt fjerner enhver form for affald i og omkring teltet, inden det aftalte afhentningstidspunkt. Ved eventuelt vente tid vil der blive beregnet ekstra timeløn. Opvarmning af telte skal foregå ved hjælp af materiel, der er godkendt til dette brug samt godkendt af udlejer.

Godkendelse og tilladelse

Beredskabsstyrelsen har udsendt bekendtgørelser, der skal følges. Telt over 50m² til flere end 150 personer, skal godkendes af redningsberedskabet inden opstilling på pladsen. Udlejer henviser til www.beredskabsstyrelsen.dk hvor lejer hele tiden kan se de nyeste regler på området. En sådan tilladelse er en personlig hvorfor det er lejer det selv ansvarlig for myndighedernes godkendelse af opstillingen, samt udfærdigelse af pladsfordelingsplan. Tilladelsen skal kunne forevises på forlangende af myndigheder/politi. Specielt til Hoppeborge og lign.

Specielt til Service

Særligt ved leje af service

Servicen bliver altid rengjort af udlejer. Servicen skal efter brug blot skylles af og sættes retur i de kasser det blev leveret. Bliver servicen sat i kasser uden dette er skyllet af vil der blive opkrævet et gebyr på 50 % af det samlet beløb for leje af service. Servicen skal stå pakket og klar til afhentning på det aftalte tidspunkt, er dette ikke tilfældet vil der blive opkrævet et ekstra gebyr for afhentning.

Øvrige generelle betingelser

Personskader

Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for personlige eller materielle skader forudsagte ved brug af produktet.

Ansvar for det lejede materiel

Lejer er ansvarlig for alt materiel i lejeperioden og pligtig til at overholde lejebetingelserne. Lejer er ansvarlig for enhver skade, der måtte ske på det lejede materiel, hvad enten skaden er sket hændeligt, groft uagtsomt, eller med forsæt. I alle tilfælde hvor forsikringen ikke dækker – og dette ikke kan bebrejdes udlejer – er lejer ansvarlig i fuldt omfang for skaden. Lejer har ansvaret for at indhente enhver tilladelse fra politi og anden offentlig myndighed.

Erstatningspligt

Lejer er altid erstatningspligtig overfor uforklarlig bortkomst og beskadigelse af det lejede. Kan en reparation udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og ikke reparer bare skader, erstattes til fuld nyværdi plus eventuelle fragt omkostninger. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuel personskade eller skade i øvrigt forvoldt af det lejede.

Rengøring

De lejede genstande bliver udleveret i rengjort stand og skal være pakket i samme emballage som ved modtagelsen. Rengøring af de udleverede genstande skal foretages jf. udleveret rengøringsinstrukser, hvis ikke andet er aftalt med udlejer. Bliver genstandene afleveret uden rengøringsinstrukserne er fulgt efterfaktureres rengøringsgebyr, prisen fastsættes af udlejer.

Eventuelle reklamationer

Hvis lejer ikke inden 12 timer efter modtagelsen, rapporterer til udlejer om fejl eller mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand, hvorved lejer har ansvaret som beskrevet i pkt. 17. Ved eventuelle reklamationer, kontakt os per telefon eller e-mail. Svarer vi ikke dit opkald, skal eventuel reklamation indtales på telefonsvarer eller afsendes straks via e-mail. Senere reklamationer anerkendes ikke.

Særligt

Emballage til materiellet må ikke udsættes for fugt, regn eller lignende. Lyskæder og andre elektriske installationer må ikke ændres, da dette kan være forbundet med livsfare.

Betalingsbetingelser

Ved ordrer over 2000,- er det udlejers ret og opkræve betaling inden det lejede materiale bliver leveret til lejer. Lejers betalingsbetingelser er bankoverførsel med mindre andet er aftalt skriftlig. I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.

Ændringer

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Gældende lejebetingelser” og ”prisliste” uden varsel.